Subvencija šolske prehrane

Staršem  ni več treba oddajati vloge za uveljavljanje subvencije malice ali kosila, saj bodo šole upoštevale podatke iz veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Vlogo je treba vložiti samo v primeru, če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji.

Subvencijo za malico in kosilo lahko dobijo tudi učenci v rejništvu oziroma prosilci za azil.

Še vedno je potrebna prijava na malico oziroma kosilo v šoli.

 

Šolska malica

Pravica do subvencije malice za učence pripada tistim učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega 652,12 EUR. (od 1. do 5. dohodkovnega razreda).  Vsi ostali malico plačajo.

 

Šolsko kosilo

Obveščamo vas, da je sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS 88/16), ki širi krog upravičenih učencev do brezplačnega kosila.

Pravica do subvencije kosila za učence pripada tistim učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 442,94 EUR (od 1. do 3. dohodkovnega razreda). Učenci morajo biti prijavljeni na šolsko kosilo.

Podatke o subvenciji za učence, ki so prijavljeni na kosilo, bo šola pridobila iz Centralne evidence učencev vzgoje in izobraževanja po ustaljenem postopku.

Za vse nadaljnje informacije se lahko obrnete na šolsko svetovalno službo 05 365 38 15 ali v tajništvo 05 365 38 00.

Naša vizija

Naše poglavitno poslanstvo je kakovostno vzgojno izobraževalno delo.
Prednostna naloga pa skrb za dobre medosebne odnose
na vseh ravneh (učenci, starši, učitelji)
z željo, da bi se vsakdo med nami dobro počutil.

 

 

 

 

 

 


 

 

Dostopnost