KAKO POMAGAMO UČENCEM

Učencem z učnimi in drugimi težavami na šoli omogočamo različne oblike pomoči:

–  dopolnilni pouk

Dopolnilni pouk je namenjen tistim učencem, ki določene snovi ne razumejo, so bili dalj časa odsotni ali želijo dodatno razlago. Predlog za obisk dopolnilnega pouka oblikuje učitelj predmeta na podlagi ugotovitev učenčeve (ne)uspešnosti in dela pri pouku. Praviloma je dopolnilni pouk organiziran pred ali po pouku.

–  individualna in skupinska pomoč (ISP)

Individualno in skupinsko pomoč izvajajo različni učitelji in svetovalne delavke.  Namenjena je učencem z učnimi in drugimi težavami, predstavlja pa tudi enega izmed korakov modela 5-stopenjske pomoči učencem z učnimi težavami.

–  pomoč javne delavke

V okviru programa javnih del na šoli po navodilih ravnateljice nudi pomoč pri učenju tudi javna delavka. Na šoli zaradi kadrovskih težav trenutno ne moremo zagotavljati te oblike pomoči. Upamo, da jo bomo lahko zagotovili od januarja 2024 dalje.

–   logopedska obravnava

Logopedinja Tadeja Ličen prihaja na šolo enkrat tedensko in skozi daljše časovno obdobje preveri govorno-jezikovno področje vseh prvošolcev, po potrebi tudi učenk in učencev drugega in tretjega razreda.S posameznimi učenci, pri katerih se nakazujejo težave na omenjenem področju, izvaja obravnave in sodeluje z učitelji in njihovimi starši glede tega.

–   pomoč svetovalnih delavk

V pomoč učencem z najrazličnejšimi težavami se po potrebi vključujejo tudi svetovalne delavke. Omenjena pomoč predstavlja tudi enega izmed korakov modela 5-stopenjske pomoči učencem z učnimi težavami.

–  dodatna strokovna pomoč

Dodatna strokovna pomoč je namenjena otrokom s posebnimi potrebami na osnovi odločb, ki jih izda pristojna organizacijska enota Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, in jo izvajajo različni strokovni delavci.  

Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami so otroci s posebnimi potrebami: otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami in otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja.

Otroci s posebnimi potrebami pridobijo pravico do dodatne strokovne pomoči na podlagi odločbe o usmeritvi. Le ta se izda ob zaključku postopka usmerjanja. Pred uvedbo omenjenega postopka je potrebno učencem z učnimi težavami zagotoviti:

 • pomoč učitelja,
 • prilagoditve v razredu,
 • dopolnilni pouk,
 • pomoč šolske svetovalne službe,
 • individualno in skupinsko pomoč,
 • mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove.

Če ti koraki ne pripeljejo do napredka, staršem predlagamo začetek postopka usmerjanja. Ravno tako se začetek postopka usmerjanja predlaga, če ima učenec zdravstvene težave, ki ga ovirajo pri učni uspešnosti.

Pomembno je, da je učenec s težavami odkrit čim prej in deležen ustrezne strokovne obravnave. Starši ste tisti, ki svojega otroka najbolj poznate. Če opazite težave, se lahko obrnete na eno od svetovalnih delavk na šoli.

 

Opis postopka usmerjanja

V okviru postopka usmerjanja starši izpolnijo zahtevo za začetek postopka usmerjanja, šola pa pripravi poročilo o otroku. Oba obrazca se odda na Zavod RS za šolstvo. Komisija za usmerjanje otroka usmeri v ustrezen program z odločbo, kjer je določeno število ur dodatne strokovne pomoči na teden, izvajalec dodatne strokovne pomoči in prilagoditve.

Z usmeritvijo v program vzgoje in izobraževanja s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo lahko otrok pridobi prilagoditve in tri vrste dodatne strokovne pomoči:

 • pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj,
 • učno pomoč,
 • svetovalno storitev.

 

svetovalno storitvijo se zagotavlja podporno okolje za uspešnejše vključevanje otroka s posebnimi potrebami in je namenjena družini otroka, strokovnim delavcem in vrstnikom. Svetovalna storitev vključuje pogovore z otrokom, razredne ure, pogovorne ure s starši, roditeljske sestanke, mediacije, izobraževanja, sodelovanje s šolsko svetovalno službo, vodstvom, strokovno skupino, oddelčnim učiteljskim zborom, zunanjimi institucijami, ozaveščanje vrstnikov, staršev, okolice.

Na OŠ Šturje dodatno strokovno pomoč izvajajo:

 •   specialne in rehabilitacijske pedagoginje: Mihaela Mikuž, Eika Perić, Karmen   Močnik, Irena Marinič, Anja Vidmar
 •         socialne pedagoginje: Ksenija Švara Trampuž, Tjaša Frančeškin, Ana Kalin
 •         psihologinja: Bojana Stopar
 •         in različni učitelji.

 

Dodatna strokovna pomoč se izvaja v ali izven oddelka, individualno ali v skupini. Praviloma je organizirana v času pouka.

Za pomoč pri izpolnjevanju obrazcev se lahko obrnete tudi na svetovalno službo.

 

Več o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami lahko najdete na spletni strani Zavoda za šolstvo:

https://www.zrss.si/usmerjanje-otrok-posebne-potrebe/

 

Vsi obrazci so zbrani na:  

https://www.zrss.si/usmerjanje-otrok-posebne-potrebe/obrazci-za-usmerjanje-otrok-s-posebnimi-potrebami/ .

Dostopnost