Šolska skupnost učencev

Učenci od 3. do 9. razreda se lahko dejavno vključujejo v oblikovanje življenja in dela na šoli preko šolske skupnosti učencev. V ta namen izberejo po dva predstavnika iz vsakega oddelka, ki na sestanku šolske skupnosti posredujeta predloge, želje, pripombe svojega oddelka, nato pa  poročata sošolcem.

Jeseni skupnost učencev sprejme letni program dela, izvoli se tudi predsednika šolske skupnosti učencev.

Skupnost učencev bo opravljala naslednje naloge:

  • zbirala pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, dnevov dejavnosti, ekskurzij in interesnih dejavnosti,
  • spremljala bo uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarjala ravnateljico in Svet šole na morebitne kršitve pravic učencev,
  • informirala učence o svoji dejavnosti,
  • načrtovala in organizirala bo skupne akcije.

Mentor skupnosti učencev je Luka Hrovatin.

Dostopnost